Gravskötsel

 

En grav sköts enligt Kyrkolagens bestämmelser av en anhörig, församlingen, eller någon annan. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravskötseln.

De anhöriga kan göra ett avtal med samfälligheten angående gravskötseln. Nya gravskötselavtal skall göras före utgången av maj månad. På avtal som tecknas efter den sista maj kommer en tilläggsavgift på 30 euro.

Man kan antingen göra ett sommaravtal (1 sommar) eller ett tidsbundet gravskötselavtal på 5 eller 10 år, se separat prislista. Gravskötselavtalet träder i kraft då avtalssumman har betalats enligt förfallodagen och med referensnummer på samfällighetens konto.

 

Beträffande gravar som haft ett flerårsavtal som upphört i utgången av året, skickas automatiskt en ny offert till kontaktpersonen under vårvintern förutsatt att samfälligheten har kundens riktiga kontaktuppgifter.

Till urne- och asklundarna är det inte möjligt att beställa gravskötsel. På dessa områden svarar den kyrkliga samfälligheten för skötseln.

Gravskötselavtal kan beställas via begravningsenheten per epost begravningsenheten.korsholm@evl.fi eller på telefon 040 356 6398. För mera information, kontakta oss gärna!


I skötselavtalet ingår inte åtgärder som berör kantstenar och minnesmärken. Dessa tjänster (t.ex. att räta ut kantstenar) kan beställas av Korsholms kyrkliga samfällighet / begravningsenheten. Vid behov bör gravrättsinnehavaren iståndsätta stenanläggningarna på graven innan samfälligheten kan överta skötseln av graven.

De anhöriga ansvarar för säkerheten av minnesmärket. Samfälligheten ansvarar inte för skador som förorsakas av naturkrafter, smådjur samt skadegörelse eller annat med motsvarande följder.

 

Gravminnesmärke

 

Anskaffning av minnessten till graven brådskar inte. Minnesmärket kan vara av sten, natursten eller huggen sten, en stenplatta, ett metall- eller träkors, ett konstverk. Minnesmärket bör följa god kristen sed. Samfällighetens begravningsenhet kan ge närmare uppgifter vid behov.