Skötsel av grav

Begravningstjänster och gravskötsel

 

Korsholms kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via begravningsenheten (som finns i Gamla Vasa) där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal - alla gravskötselavtal (skall göras senast 31.5.)

Begravningsenheten, med Emma Ahlskog nås per tfn 040 356 6398 eller e-post: fornamn.efternamn@evl.fi.

Öppethållningstiderna är kl. 9-14 måndag-torsdag, fredag kl. 9-12.

 

Gravskötsel

 

En grav sköts enligt Kyrkolagens bestämmelser av en anhörig, församlingen, eller någon annan. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravskötseln.

De anhöriga kan göra ett avtal med samfälligheten angående gravskötseln. Nya gravskötselavtal skall göras före utgången av maj månad. Man kan antingen göra ett sommaravtal (1 sommar) eller ett tidsbundet gravskötselavtal på 5 eller 10 år, se separat prislista. Gravskötselavtalet träder i kraft då avtalssumman har betalats enligt förfallodagen och med referensnummer på samfällighetens konto.

I gravskötselavtalet ingår skötsel av blombottnar, plantering av blommor, blomskötsel, ogräsbekämpning, gödsling och bevattning. Skötselgravarnas blommor planteras senast till midsommaren. Blommornas antal är förknippat med gravens storlek enligt följande:

1 persons grav 3 blommor (1 m)
2 personers grav 5 blommor (2 m)
3 personers grav 7 blommor (3 m)

4 personers grav 9 blommor (4 m)

 

Gravarnas iståndsättningsarbete påbörjas i maj, då alla gamla blommor plockas bort från gravarna senast 31.5. I fall de anhöriga vill bevara nån blomma de hämtat till graven (t.ex. en morsdagsros) skall denna avlägsnas från graven före 31.5. Gravskötselperioden upphör 15.9. Sommarblommorna avlägsnas från gravarna senast vid utgången av september månad.

Beträffande gravar som haft sommarskötsel (1 år) eller ett flerårsavtal som upphört i utgången av året, skickas automatiskt en ny offert till kontaktpersonen under vårvintern förutsatt att samfälligheten har kundens riktiga kontaktuppgifter.

Till urne- och asklundarna är det inte möjligt att beställa gravskötsel. På dessa områden svarar den kyrkliga samfälligheten för skötseln.

Gravskötselavtal kan beställas via begravningsenheten, Emma Ahlskog tel. 040 956 6398. För mera information, kontakta oss gärna via emma.ahlskog@evl.fi


I skötselavtalet ingår inte åtgärder som berör kantstenar och minnesmärken. Dessa tjänster (t.ex. att räta ut kantstenar) kan beställas av företag som säljer och producerar gravstenar och minnesmärken. Vid behov bör gravrättsinnehavaren iståndsätta stenanläggningarna på graven innan samfälligheten kan överta skötseln av graven.

De anhöriga ansvarar för säkerheten av minnesmärket. Samfälligheten ansvarar inte för skador som förorsakas av naturkrafter, smådjur samt skadegörelse eller annat med motsvarande följder.

 

Gravminnesmärke

 

Om graven är ny och ingen gravsten finns från tidigare sätter begravningsplatsens personal ett vitt träkors med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum vid graven några dagar efter begravningen.

Anskaffning av minnessten till graven brådskar inte. Minnesmärket kan vara av sten, natursten eller huggen sten, en stenplatta, ett metall- eller träkors, ett konstverk. Minnesmärket bör följa god kristen sed. Samfällighetens begravningsenhet kan ge närmare uppgifter vid behov.

 

 

GRAVSKÖTSELAVGIFTER FRÅN OCH MED 1.1.2021 I KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

 

Gravplats 50 år 100,-

Sommarskötsel med en blomma (15.5-15.9) 60,-

Sommarskötsel med 2 blommor (15.5-15.9) 68,-

Endast bevattning och skötsel 55,-

5-års gravskötselavtal med 1 blomma 320,-

5-års gravskötselavtal utan blomma (bevattning och skötsel) 280,-

10-års gravskötselavtal med 1 blomma 680,-

10-års gravskötselavtal utan blomma 595,-