Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2026.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

Korsholms svenska församling: 10 platser

Kerstin Lång, Peter Back, Jonas Wikström, Mikael Fredman, Ann-Marie Granholm, Anna-Karin Lärka, Henrik Ingo, Rune Särs, Yngve Lithén, Marcus Beijar.

Kvevlax församling: 6 platser

Alf Burman, Håkan Granberg, Lars-Erik Åkerholm, Maj-Lis Backman, Sara Holms, Lars Tammelin.

Replots församling: 4 platser

Lena Gammelgård, Niklas Lindvik, Lena Nystrand, Maria Åbacka-Ilola.

Solfs församling: 4 platser

Hans Engelholm, Solveig Pått, Monica Asplund, Christer Bjon.

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Martin Ahlskog, Sanna Schöning, Tuula Leponen, Martti Suomi, Satu Kujala, Jari Lassila, Riitu Hakala.