Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Jari Friman (Kyrkoherde i Korsholms finska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2021-2022:

Kass Fredrik (ordf.) (Kvevlax församling)

Särs Rune (viceordf.) (Korsholms svenska församling)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lygdbäck Vivan (Korsholms svenska församling)

Mattlar Mikaela (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Nystrand Lena (Replot församling)

Weckström Kerstin (Solfs församling)