Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Mats Björklund (kyrkoherde i Korsholms svenska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2023-2024:

Björklund Mats (ordf.) (Korsholms svenska församling)

Ahlskog Martin (viceordf.) (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lång Kerstin (Korsholms svenska församling)

Särs Rune (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Lindvik Niklas (Replot församling)

Pått Solveig (Solfs församling)